SZERVERBERLET.NET üzletszabályzat

Webáruházunkból történő vásárlás Vásárlási feltételei:

Hatályos 2014.01.21.-től

A SZERVERBERLET.NET egy Webkatalógus.
Az F-Consulting Kft. a weboldalon feltüntetett adatok helyességét nem garantálja.
Kérjük, hogy vásárlás előtt tájékozódjon telefonon vagy elektronikus levélben, vagy vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal a Kapcsolat menüpont alatti címeken ill. telefonszámokon.

Figyelem! Internetoldalaink használatával Ön a következő feltételeket magára nézve
kötelezőnek fogadja el.

A SZERVERBERLET.NET internetes portálon szereplő szolgáltatások két módon vásárolhatóak meg:
A SZERVERBERLET.NET internetes portálon található katalógusból az alábbi Vásárlási Feltételek alapján vásárolhat. A jelen Feltételek tartalmazzák az F-Consulting Kft. (továbbiakban: Eladó) Interneten keresztül forgalomba hozott szolgáltatásokat megrendelők, illetve az alábbiak szerint megvásárolni kívánók Eladóval szemben érvényesíthető jogait, illetve az Eladó korlátozott kötelezettségeit és felelősségét. A Vevő a SZERVERBERLET.NET portálon a képernyőn megjelenő megrendelőlap kitöltésével és elküldésével egyidejűleg elfogadja és magára kötelezőnek ismeri el jelen webáruházból történő vásárlás Vásárlási Feltételeit. Az Eladó fenntartja a jogot magának arra, hogy jelen Feltételeket bármikor, a Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül, módosítsa.

A szerződés létrejötte

A webáruházból történt megrendelés leadását követően a SZERVERBERLET.NET
portál - a gyakorlatban néhány percen belül, de legfeljebb 48 órán belül - email üzenetet küld a Vevőnek, amely nem minősül visszaigazolásnak, az kizárólag a megrendelés sikeres rögzítését és Eladó felé történt továbbítását nyugtázza.
A Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen Vásárlási Feltételek másként nem rendelkezik, úgy a SZERVERBERLET.NET portálon végrehajtott megrendelést követően Eladó munkatársa által telefonon történő visszaigazolás következményeként a megrendelt termékre közötte és az Eladó között szóban kötött szerződés jön létre. A megkötött szerződésről számla kerül kiállításra és iktatásra, amely utólag is hozzáférhető. A szerződéskötés lehetséges nyelve a magyar nyelv.
1.500.000 Ft feletti összegű megrendelések esetében Eladó a SZERVERBERLET.NET portálon leadott megrendelést Vevő részéről érkezett ajánlatkérésnek tekinti, melynek alapján árajánlatot ad a termékek szállítására.

Teljesítési feltételek

A SZERVERBERLET.NET portálon megtalálható szolgáltatások használatba vételi határideje 8 munkanap. Ezen határidőn belül Eladó a Vevő részére a megrendelt szolgáltatást teljes mértékben elérhetővé teszi.
Az Eladó a szerződés teljesítésekor, azaz a termék Vevő általi használatba vételekor adja át a Vevő részére a részletes számlát.

Árak, fizetési mód és fizetés

A SZERVERBERLET.NET portálon a termékek nettó és az általános forgalmi adót tartalmazó bruttó vételárai vannak feltüntetve.
Az F-Consulting Kft. bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen oldalakon található anyagokat vagy a bennük feltüntetett termékeket és árakat.
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk.
Az árlistákban előforduló esetleges hibákért megértésüket kérjük!
Az F-Consulting Kft. nem felelős az árazási vagy egyéb hibákért, és fenntartja a jogot a félreértésen alapuló megrendelések törlésére.
A termékek árának kifizetési módját a Vevő a portálon történő megrendelés során választja ki.
A Vevő kötelessége a vételár választott fizetési mód szerinti megfizetése. A választott fizetési módtól a Vevő csak az Eladó előzetes hozzájárulásával térhet el.
Az előre átutalással történő fizetéskor az Eladó mailben számlamásolatot küld, amely alapján a banki átutalás megtörténhet. Az eredeti számlát a Vevő a szolgáltatás használatba vételekor kapja meg. Amennyiben a vételár a számla fizetési határideje lejártáig nem érkezik be Eladó számlájára, Eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni.

A felelősség korlátozása

Az Eladó nem vállal semminemű felelősséget az adatvesztésből, a szoftver-helyreállításból, állási időből a Vevőnél keletkezett károkért, illetve elmaradt haszonért.
Az Eladó nem vállal semminemű felelősséget továbbá a Vevőnél bármilyen okból a termék használata során jelentkező következménykárokért sem. A Vevő által a termékeken használt, tárolt, képzett adatok rendszeres mentése a Vevő kötelezettsége.

Eladó nem felelős az alábbiakért:

• Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.
• Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
• Bármely irat - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett - elvesztése, vagy megsemmisülése.
• Bármely szoftver nem megfelelő működése.
• Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.
• A Vevő felelős a SZERVERBERLET.NET portálhoz való kapcsolódásáért és a vásárlásért. Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.
Az Eladó szabadon megváltoztathat bármilyen árat vagy határidőt. A változás a SZERVERBERLET.NET portálon történt megjelenítés időpontjától lép életbe.

A viszonteladás kizárása

A regisztrált viszonteladók kivételével a Vevők a SZERVERBERLET.NET portálon feltüntetett vásárlási feltételekkel kizárólag a saját használatára jogosultak termékeket vásárolni, nem jogosultak azonban viszontértékesítési tevékenység folytatására.

A szolgáltatás visszaszolgáltatása

A Vevő az Eladóval kötött szerződéstől, 8 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.
A Vevő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a szolgáltatást használatba vette.
A Vevő elállási jogát a fentiekben meghatározott határidőn belül az Eladóhoz eljuttatott írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Indoklás nélküli elállás esetén a Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Ha a Vevő indoklás nélkül, a fent meghatározott határidőn belül, a fenti feltételeknek megfelelően kívánja a szolgáltatást visszaszolgáltatni, a Vevő által kifizetett összeget az Eladó az elállást követő harminc napon belül visszatéríti a Vevőnek. Eladó követelheti a fogyasztótól a (visszaszolgáltatott) szolgáltatás nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését.

Egyéb feltételek

A jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

A SZAVATOSSÁGRA ÉS A JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

1959. évi IV. törvény
a Polgári Törvénykönyvről
(a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok)

A teljesítés

277. §
(1) A szerződéseket tartalmuknak megfelelően, a megszabott helyen és időben, a megállapított mennyiség, minőség és választék szerint kell teljesíteni. A szolgáltatásnak a teljesítés időpontjában:
a) alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyekre más, azonos fajtájú szolgáltatásokat rendszerint használnak, és
b) rendelkeznie kell azzal a minőséggel, illetve nyújtania kell azt a teljesítményt, amely azonos fajtájú szolgáltatásoknál szokásos, és amelyet a jogosult elvárhat, figyelembe véve a szolgáltatás természetét, valamint a kötelezettnek, a gyártónak, az importálónak vagy ezek képviselőjének a szolgáltatás konkrét tulajdonságaira vonatkozó - különösen reklámban vagy az áru címkéjén megjelenő – nyilvános kijelentését, és
c) alkalmasnak kell lennie a jogosult által meghatározott célra, ha azt a jogosult a szerződéskötés időpontjában a kötelezett tudomására hozta, és abba a kötelezett beleegyezett, valamint
d) rendelkeznie kell a kötelezett által adott leírásban szereplő, és az általa a jogosultnak mintaként bemutatott szolgáltatásban lévő tulajdonságokkal.
(2) A szolgáltatásnak nem kell megfelelnie az (1) bekezdés b) pontjában említett nyilvános kijelentésnek, ha a kötelezett bizonyítja, hogy:
a) a nyilvános kijelentést nem ismerte, és azt nem is kellett ismernie, vagy
b) a nyilvános kijelentést a szerződéskötés időpontjáig már megfelelő módon
helyesbítették, vagy
c) a nyilvános kijelentés a jogosult szerződéskötési elhatározását nem befolyásolhatta.
(3) Az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásában gyártónak minősül az a személy is, aki a dolgon elhelyezett nevével, védjegyével vagy egyéb megkülönböztető jelzés alkalmazásával önmagát gyártóként tünteti fel.
(4) A felek a szerződés teljesítésében együttműködésre kötelesek. A kötelezettnek a szerződés teljesítése érdekében úgy kell eljárnia, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható, a jogosultnak pedig ugyanilyen módon elő kell segítenie a teljesítést.
(5) A felek a szerződés teljesítését érintő minden lényeges körülményről kötelesek egymást tájékoztatni.
(6) A kötelezett, dolog szolgáltatására irányuló szerződés esetén, köteles a dolgot – a jogszabályok rendelkezéseinek és a szakmai szokásoknak megfelelően – azonosításra alkalmas jelzéssel ellátni és a dologról a rendeltetésszerű használathoz, a felhasználáshoz szükséges tájékoztatást megadni. Ha a kötelezett gazdálkodó szervezet, a dolog minőségének tanúsítására is köteles.

A hibás teljesítés

305. §
(1) Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatott dolog a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak.
(2) Hibás teljesítésnek minősül a szolgáltatott dolog szakszerűtlen összeszerelése is, ha a szerelés szerződéses kötelezettség, és azt a kötelezett vagy olyan személy végezte el, akinek magatartásáért a kötelezett felelős. A kötelezett felel akkor is, ha a szolgáltatott dolog összeszerelését a szerződésnek megfelelően a jogosult végezte el, és a szakszerűtlen összeszerelés a használati útmutató hibájára vezethető vissza. Fogyasztói szerződésben semmis az a kikötés, amely e rendelkezésektől a fogyasztó
hátrányára tér el.
(3) A kötelezett a hibás teljesítésért felelősséggel tartozik (kellékszavatosság).
305/A. §
(1) Ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, a kötelezett mentesül a szavatossági felelősség alól. Mentesül a kötelezett a szavatossági felelősség alól akkor is, ha a hiba a jogosult által adott anyag hibájára vezethető vissza, feltéve, hogy az anyag alkalmatlanságára a jogosultat figyelmeztette.
(2) Fogyasztói szerződés esetében az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A felek ettől eltérő megállapodása semmis.
306. §
(1) Hibás teljesítés esetén a jogosult:
a) elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget;
b) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a (2) bekezdésben írt feltételekkel nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
(2) A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
(3) Ha a kötelezett a dolog kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a jogosult a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.
(4) A jogosult a kijavításig vagy kicserélésig az ellenszolgáltatás arányos részét visszatarthatja.
(5) Fogyasztói szerződésben semmis az a kikötés, amely a szavatossági jogoknak a törvényben meghatározott sorrendjétől a fogyasztó hátrányára tér el.
306/A. §
A jogosult a választott szavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott kárt köteles a kötelezettnek megtéríteni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett magatartása adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
307. §
(1) A jogosult a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel közölni.
(2) Fogyasztói szerződés esetében a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást kellő időben közöltnek kell tekinteni. A felek ettől eltérő megállapodása semmis.
(3) A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.
308. §
(1) A jogosult a teljesítés időpontjától számított hat hónapos elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági jogait. Ha a dolog használhatóságának legkisebb időtartamát hatósági előírás vagy kötelező műszaki előírás határozza meg (kötelező alkalmassági idő), és ez hat hónapnál rövidebb, az igény érvényesítésére ez a határidő irányadó.
(2) Ha a szerződés állat szolgáltatására irányul, a szavatossági igény a teljesítéstől számított hatvan nap alatt évül el.
(3) Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot nem tudja rendeltetésszerűen használni. A szavatossági jog érvényesíthetőségének határideje a dolognak vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) dologra (dologrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
(4) Fogyasztói szerződés esetében a fogyasztó - az (1)-(2) bekezdéstől eltérően – a teljesítés időpontjától számított kétéves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényét. Az ennél rövidebb elévülési határidőt megállapító kikötés semmis. Ha a fogyasztói szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb határidőben is megállapodhatnak, egy évnél rövidebb elévülési határidő azonban ebben az esetben sem köthető ki.
308/A. §
(1) Ha a jogosult igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, így különösen, ha a hiba a jellegénél vagy a dolog természeténél fogva a 308. §-ban meghatározott határidőn belül nem volt felismerhető, a szavatossági jogok érvényesítésének határideje a teljesítés időpontjától számított egy év, tartós használatra rendelt dolog esetében három év. Ha a kötelező alkalmassági idő három évnél hosszabb, az igény érvényesítésére ez a határidő az irányadó. E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.
(2) Fogyasztói szerződésben az (1) bekezdésben megállapított hároméves határidőnél rövidebb határidő kikötése semmis.
308/B. §
A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt kellékhiányt előidézte. Ha azonban a jogosult a szavatossági igényét csak a dolognak - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.
308/C. §
A szavatossági jogok az ugyanabból a jogalapból eredő követeléssel szemben kifogásként a határidők eltelte után is érvényesíthetők.
309. §
(1) A szavatossági kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek - ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket - a kötelezettet terhelik. Fogyasztói szerződés esetében a felek ettől eltérő megállapodása semmis.
(2) Kicserélés vagy elállás esetén a jogosult nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.
310. §
Szavatossági jogainak érvényesítésén kívül a jogosult a hibás teljesítésből eredő kárának megtérítését is követelheti a kártérítés szabályai szerint.
311. §
(1) Ha a fogyasztói szerződés hibás teljesítésének oka a kötelezettel szerződő harmadik személy (előző kötelezett) hibás teljesítése, a fogyasztói szerződés kötelezettje követelheti az előző kötelezettől a hibás teljesítés miatt támasztott fogyasztói igények kielégítése költségeinek a megtérítését, feltéve, hogy a minőség megvizsgálására vonatkozó kötelezettségének eleget tett.
(2) A fogyasztói szerződés kötelezettje az (1) bekezdés szerinti igényét a fogyasztó igényének kielégítésétől számított hatvannapos elévülési határidő alatt érvényesítheti. Az igény az előző kötelezett teljesítése időpontjától számított legfeljebb öt évig érvényesíthető; e határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
(3) Az (1) bekezdés szerinti igényt az előző kötelezett is érvényesítheti a vele szerződő előző kötelezettel szemben, a (2) bekezdésben meghatározott határidők megfelelő alkalmazásával.
311/A. §
A hibás teljesítés jogkövetkezményeire vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell akkor is, ha a kötelezettség nem dolog szolgáltatására irányul. Ilyenkor a kicserélésen a szolgáltatás újbóli teljesítését kell érteni.

Megrendelés folyamata a SZERVERBERLET.NET webáruházból:

Az alábbiakban mutatjuk be a SZERVERBERLET.NET oldalon a termékek megvásárlásának lépéseit.
Rendelés menete:
- A szolgáltatás kiválasztása: a honlapon található szolgáltatások közül, a ’Megrendelem’
gombra való kattintással választhatja ki az Önnek megfelelőt.
- Megrendelőlap kitöltése: a felugró megrendelőlapon töltse ki a megrendeléshez szükséges
adatokat (számlázási-, szállítási adatok…).
- Megrendelendő szolgáltatás ellenőrzése: A megrendelőlapon ellenőrizheti, hogy tényleg a kiválasztott számítógép kerül megrendelésre.
- Megrendelés elküldése: a megrendelést a ’tovább’, majd a ’megrendelés elküldése’ gombokra való kattintással küldheti el.
- Visszaigazolás: munkatársunk maximum 1 munkanapon (a gyakorlatban néhány percen) belül visszaigazolja a megrendelést.
- Használatba vétel: a megrendelést követő 8 munkanapon belül a szolgáltatás használatba vehető.
Egyeztetés a megrendelés teljesítéséről és az adatok ellenőrzése
A megrendelés leadását követően, legkésőbb a következő munkanapon kollégánk keresni fogja Önt, hogy egyeztessenek a megrendelésben szereplő szolgáltatás(ok) elérhetőségéről, használatba vételi határidejéről.
Megrendeléssel kapcsolatos adatmódosítás lehetőségei
Amennyiben webáruházunkban leadott, de munkatársunk által még nem visszaigazolt megrendelését módosítani szeretné, vagy ugyanezen megrendelésében hibásan feltüntetett adatait javíttatni szeretné, kérjük módosítási igényét küldje meg a
BERLET@SZERVERBERLET.NET email címre, vagy hívja hétköznap 9-17:30h között telefonos ügyfélszolgálatunkat a 06 70 338-8338-as telefonszámon, ahol munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre.

Fizetési módok:

1. Előre történő átutalással. E-mailben számlamásolatot küldünk, amelynek alapján az átutalás vagy közvetlenül a bankszámlára történő befizetés megtörténhet. A vételár számlánkra való beérkezését követően a megrendelt szolgáltatást a használatba vételi határidő lejártával legkésőbb használatba veheti.


Kérjük Önöket, hogy a hatékony ügyintézés érdekében internetes rendeléssel kapcsolatos vagy bármilyen felmerülő kérdéseikkel keressék Ügyfélszolgálatunkat, ahol szakértő munkatársaink rendelkezésükre állnak.

F-Consulting Kft..

székhely: 2330 Dunaharaszti, Dózsa György u. 49.
adószám: 12765809-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-089878
A Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság bejegyzése szerinti cég elnevezés: F-Consulting Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Bankszámlaszám: OTP Bank 11720001-29900129
Központi telefonszám: 36 70 3388338
Fax: 36 24 200 603
E-mail: BERLET@SZERVERBERLET.NET
Felhívjuk figyelmüket, hogy interneten történő vásárlás lebonyolításával kapcsolatban kizárólag fenti Vevőszolgálatunk által adott információkért vállalunk felelősséget!